دلـــــــ❤ــــکـــده

وقتی پایین ترینم،خدا امید من است

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

زمــان «خــط» اســت نـه «دایــره» !

چـــه ایــده بــدی بــوده گــرد ســاخـتــن ســاعــت !

احـســاس مـیـکنی هـمـیـشـه فــرصــت تـکــرار اســت . . .

قــرار بــوده ۸ صـبــح بـیــدار شــوی و مـیـبـیـنـی شــده ۸ و ربــع !

مـیـگویـی : اشـکال نـــدارد تــا ۹ مـیـخــوابــم بـعــد بـیــدار مـیـشـوم . . .

قــرار بــوده امــشـب ســاعـت ۹ یـک ســاعـتی را صـرف مـطالـعــه کـتـاب کـنی ،

مـی بـیـنـی کـتـاب نـخــوانـده ۱۰ شـده . . .

مـیـگـویــی : اشـکال نــدارد ، فــردا شــب سـاعـت ۹ مـیـخــوانــم . . .

ســاعــت دروغ مــیـگــویــد ، دروغ ! زمــان بـر گــرد یـک دایــره نـمـی چــرخــد !

زمــان بـر روی خــطـی مـسـتـقـیـم مـیـدود و هـیـچـگاه بــاز نـمـیـگــردد . . .

سـاخـتـن ســاعـت بـه شــکل دایــره ، ایــده جـادوگـری فـریـبکار بــوده اسـت !

سـاعـت خـوب ، سـاعـت شـنـی اسـت کـه هـر لحـظـه بـه تـو یـادآوری مـیـکـند ،

دانـه ای کـه افـتــاد دیـگـر بــاز نـمـیـگـردد . . .

اگــر روزی خـانــه بــزرگی داشــتـه بـاشـم ،

سـاعــت شـنی بــزرگی بــرای آن خــواهـم سـاخــت

کـه تـخـلــیـه اش بـه انــدازه مـتـوسـط عـمـر یـک انـســان طــول بـکـشــد !

تـا هــر لـحـظــه کـه رو بـه رویـش می ایسـتـم بــه یــاد بـیــاورم کـه ،

زمــان «خــط» اســت نـه «دایــره» !
برچسب ها:ساعت، میگذرد، عمر، تکرار نشدنی، فریب، زمان، گذشت لحظه ها،
[ جمعه 15 اسفند 1393 ] [ 03:31 ب.ظ ] [ shadi ] [ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 0 :.